پرینت

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات خودرویی خود را  به شماره 200951041000011 (تجدید مناقصه)را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 7/10/95 می باشد... ادامه مطلب ...

 

رديف

شــــرح پروژه

برآورد

 (ريال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

چک تضمین شده /واریز وجه/ضمانتنامه(ريال )

1

مناقصه خدمات خودرویی

4.673.961.000

233.698.050

 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10:00 تاریخ 23/10/95

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11:00 تاریخ 23/10/95

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا شرکت عمران شهر جدید صدرا

 

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -27313131 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768(پیش شماره 021)

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا