پرینت

مزایده زمین های خدمات عمومی و تجاری در شهر صدرا

شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تعدادی زمین با کاربری خدمات عمومی و تجاری متعلق به خود واقع در  شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ 95/10/2 لغایت 95/10/6 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : 81-36411979 مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ 95/10/12 ساعت 9 صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ95/10/16 و زمان بازگشایی در ساعت 11 صبح مورخ 95/10/18 خواهد بود. به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است... ادامه مطلب ..

 

 

ردیف

شماره قطعه

طرح یا ناحیه

مساحت

کاربری

قیمت  هرمترمربع(ریال)

قیمت کل(ریال)

تضمین مزایده

نحوه پرداخت

نحوه پرداخت قسطی

تخفیف پرداخت تمام نقدی

1

1290

200هکتاری

3497.22

آموزشی

1,800,000

6,294,996,000

ريال 388,849,880

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

2

183

45هکتناری

4086.3

آموزشی

1,300,000

5,312,190,000

ريال 359,365,700

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

3

515

100هکتاری

3343.42

آموزشی

1,400,000

4,680,788,000

ريال 334,039,400

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

4

7

40هکتاری

2568.54

آموزشی

1,200,000

3,082,248,000

ريال 254,112,400

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

5

8

40هکتاری

3236.14

آموزشی

1,100,000

3,559,754,000

ريال 277,987,700

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

6

455.2

جهاد سازندگی

907.98

فرهنگی

1,500,000

1,361,970,000

ريال 136,197,000

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

7

517

100هکتاری

1077.1

فرهنگی

1,800,000

1,938,780,000

ريال 193,878,000

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

8

50

100هکتاری

1177.49

فرهنگی

1,500,000

1,766,235,000

ريال 176,623,500

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

9

313.1

جهاد سازندگی

2480.38

ورزشی

1,100,000

2,728,418,000

ريال 236,420,900

 50درصدنقد و اقساط 48ماهه

15درصد تخفیف

10

1090.1

جهاد سازندگی

4729.41

آموزشی

1,300,000

6,148,233,000

ريال 384,446,990

 50درصدنقد و اقساط 36ماهه

فقط نقد و اقساط

11

1032.1

تعاونی نظامیان

2579

تجاری

7,000,000

18,053,000,000

ريال 741,590,000

 50درصدنقد و اقساط 36ماهه

20درصد تخفیف

12

1041.1

تعاونی نظامیان

2271.5

تجاری

8,000,000

18,172,000,000

ريال 745,516,000

 50درصدنقد و اقساط 36ماهه

20درصد تخفیف

13

1049.1

تعاونی نظامیان

1784.17

تجاری

9,000,000

16,057,530,000

ريال 681,725,900

 50درصدنقد و اقساط 36ماهه

20درصد تخفیف