پرینت

مزایده واحدهای آپارتمانی در شهر صدرا

 شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد تعدادی واحد آپارتمانی متعلق به خود واقع در  شهر صدرا را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش رساند.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد  از تاریخ 95/10/2 لغایت 95/10/6 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید صدرا به آدرس شیراز شهر جدید صدرا بلوار دانش خیابان دنا دبیرخانه شرکت تلفن : 81-36411979 مراجعه و یا از پایگاه ww.sadracity.ir دیدن فرمایند. زمان بازدید املاک در مورخ 95/10/12 ساعت 9 صبح می باشد. زمان تحویل پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ95/10/16 و زمان بازگشایی در ساعت 11 صبح مورخ 95/10/18 خواهد بود.

 

به پیشنهادات فاقد امضا ، مخدوش و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر شرایط مزایده در اسناد آن درج شده است... ادامه مطلب ..

 

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا