تماس با شرکت عمران شهر جدید صدرا

آدرس

  • فارس - شیراز - شهر جدید صدرا- بلوار دانش - خیابان دنا

سایر اطلاعات

 

نشانی پستی15:کیلومتری جاده شیراز-یاسوج شهر جدید صدرا بولوار دانش -خیابان دنا

صندوق پستی: 573-71955

 تلفن:81-36411979-071

فاکس:36410476-071

تماس مستقیم با دفترحراست:36412202-071

پست الکترونیک :sadra.dabirkhaneh.gov@chmail.ir

فرم تماس

قسمتهای ضروری*